Asymmetry, tail risk and time series momentum

authors

  • Liu Zhenya
  • Lu Shanglin
  • Wang Shixuan

document type

ART

more information